Palvelukuvaukset Palvelusetelipalvelut

Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli -Ei käytössä!

Pal­ve­luse­te­li­ä koh­den­ne­taan al­le 10 -vuo­ti­ai­den las­ten a­kuut­tien in­fek­ti­o­sai­rauk­sien hoi­toi­hin ti­lan­teis­sa, jol­loin vä­es­tö­vas­tuu­a­lu­eel­la ei o­le lää­kä­rin vas­taan­ot­to­ai­kaa jär­jes­tet­tä­vis­sä. Pal­ve­luse­te­lin tar­peen ar­vi­oi vas­taan­ot­to­toi­min­nas­sa työs­ken­te­le­vä sai­raan­hoi­ta­ja. Pal­ve­luse­te­li­ä käy­te­tään... Lue lisää


Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lun pal­ve­lu­se­te­lei­tä voi­vat saa­da lap­si­per­heet, joil­la on tar­vet­ta las­ten­hoi­to­a­puun ja/tai vält­tä­mät­tö­mään ko­din­hoi­to­a­puun A­pu voi ol­la esim. las­ten­hoi­to­a, sii­vous­ta, ruu­an­lait­to­a, pyy­kin­pe­su­a, kau­pas­sa käyn­ti­ä, kas­va­tuk­ses­sa oh­jaa­mis­ta. Ko­din­hoi­to­a­vun tar­koi­tus on, et­tä... Lue lisää


Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli

Lap­si­per­hei­den ti­la­päi­nen ko­ti­pal­ve­lu Pal­ve­luse­te­lin si­säl­tö­ku­vaus: Lap­si­per­hei­den ti­la­päi­sen ko­ti­pal­ve­lun pal­ve­lu­se­te­lei­tä voi­vat saa­da lap­si­per­heet, joil­la on tar­vet­ta ti­la­päi­seen las­ten­hoi­to­a­puun ja/tai vält­tä­mät­tö­mään ko­din­hoi­to­a­puun A­pu voi ol­la esim. las­ten­hoi­to­a, sii­vous­ta, ruu­an­lait­to­a,... Lue lisää


Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli (lapsiperheet)

Neu­von­ta- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­se­te­li lap­si­per­heil­le Pal­ve­luse­te­lin si­säl­tö­ku­vaus: Neu­von­ta- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­se­te­li on en­nal­ta­eh­käi­se­vä, var­hai­sen tu­en pal­ve­lu lap­si­per­heil­le. Sen ta­voit­tee­na on lap­sen kas­vun ja kas­va­tuk­sen tu­ke­mi­nen, pa­ri­suh­teen ja van­hem­muu­den tu­ke­mi­nen se­kä... Lue lisää


Omaishoidon tuen palveluseteli

O­mais­hoi­don tu­en pal­ve­luse­te­lil­lä tu­e­taan o­mais­hoi­ta­jan jak­sa­mis­ta. Se­te­lil­lä voi os­taa lo­mi­tus- ja hoi­to­a­pu­a ko­tiin (O­mais­hoi­ta­jien si­jais­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­se­te­li), ly­hyt­ai­kais­hoi­to­a (­Pal­ve­lu­ko­dis­sa ta­pah­tu­van ly­hyt­ai­kais­hoi­don pal­ve­lu­se­te­li) tai hoi­det­ta­va voi o­sal­lis­tu­a päi­vä­toi­min­taan... Lue lisää


Päivähoidon palveluseteli, perhepäivähoito

Las­ten päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­se­te­li on käy­tös­sä lap­si­per­heil­le päi­vä­ko­ti­hoi­toon, ryh­mä­per­he-päi­vä­hoi­toon ja per­he­päi­vä­hoi­toon. Pal­ve­luse­te­li­ä myön­ne­tään päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta. En­nen pal­ve­luse­te­lin ha­ke­mis­ta per­he so­pii päi­vä­hoi­don a­loit­ta­mi­ses­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa. Lap­si voi a­loit­taa... Lue lisää


Päivähoidon palveluseteli, päiväkoti

Las­ten päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­se­te­li on käy­tös­sä lap­si­per­heil­le päi­vä­ko­ti­hoi­toon, ryh­mä­per­he-päi­vä­hoi­toon ja per­he­päi­vä­hoi­toon. Pal­ve­luse­te­li­ä myön­ne­tään päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta. En­nen pal­ve­luse­te­lin ha­ke­mis­ta per­he so­pii päi­vä­hoi­don a­loit­ta­mi­ses­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa. Lap­si voi a­loit­taa... Lue lisää


Päivähoidon palveluseteli, ryhmäperhepäivähoito

Las­ten päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­se­te­li on käy­tös­sä lap­si­per­heil­le päi­vä­ko­ti­hoi­toon, ryh­mä­per­he-päi­vä­hoi­toon ja per­he­päi­vä­hoi­toon. Pal­ve­luse­te­li­ä myön­ne­tään päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta. En­nen pal­ve­luse­te­lin ha­ke­mis­ta per­he so­pii päi­vä­hoi­don a­loit­ta­mi­ses­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa. Lap­si voi a­loit­taa... Lue lisää


Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat)

Ti­la­päi­sen ko­ti­hoi­don pal­ve­lu­se­te­li (­se­ni­o­rit ja pit­käai­kais­sai­raat) Pal­ve­luse­te­lin myön­tä­mi­nen:  1.Ko­tiu­tus­ti­lan­teis­sa hen­ki­löt, joil­la to­de­taan a­vun­tar­ve pal­ve­lu­kar­toi­tuk­sen yh­tey­des­sä. OI­VA – kes­kuk­sen pal­ve­lu­oh­jaa­ja te­kee pää­tök­sen pal­ve­luse­te­lin myön­tä­mi­ses­tä ja a­si­a­kas va­lit­see... Lue lisää


Tuetun kotona asumisen palveluseteli

Tu­e­tun ko­to­na a­su­mi­sen pal­ve­lu­se­te­li Pal­ve­luse­te­lin myön­tä­mi­nen: Tu­e­tun ko­to­na a­su­mi­sen pal­ve­lu­se­te­li on vaih­to­eh­to kun­nan sään­nöl­li­sel­le ko­ti­hoi­dol­le. A­si­ak­kaan on mah­dol­li­suus va­li­ta mis­tä pal­ve­lut ot­taa. A­si­a­kas / o­mai­nen / e­dun­val­vo­ja va­lit­see ai­na it­se pal­ve­lun­tuot­ta­jan Klem­ma­ri - lis­tal­ta.... Lue lisää


Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen pal­ve­lu­se­te­li (­van­hus­pal­ve­lut)   Pal­ve­luse­te­lin si­säl­tö­ku­vaus:  Jy­väs­ky­läs­sä Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta a­su­mis­ta ja hoi­to­a jär­jes­te­tään o­ma­na toi­min­ta­na, os­to­pal­ve­lu­na ja pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Pal­ve­luse­te­lil­lä ja os­to­pal­ve­lu­na  ­jär­jes­tet­tä­vä pal­ve­lu on pal­ve­lun myön­tä­mi­sen ... Lue lisää


Jyväskylän kaupungin lastensuojelun kotipalvelun tuottajat

Las­ten­suo­je­lun a­vo­huol­lon tu­ki­toi­me­na to­teu­tet­ta­van ko­ti­pal­ve­lun ti­laa­ja­na on las­ten­suo­je­lun a­vo­huol­lon so­si­aa­li­työn­te­ki­jä tai so­si­aa­li­oh­jaa­ja. Ko­ti­pal­ve­lun si­säl­tö ja ta­voit­teet o­vat vas­taa­vi­a kuin muus­sa lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lus­sa.  U­sein ko­ti­pal­ve­lu on krii­si­luon­teis­ta a­pu­a ko­tiin. Se on... Lue lisää


Jyväskylän kaupungin tukipalveluiden tuottajat

Ko­ti­pal­ve­lui­den tu­ki­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan e­si­mer­kik­si a­te­ri­a-, vaa­te­huol­to-, sii­vous-, kyl­ve­tys-, ja saat­ta­ja­pal­ve­lu­ja se­kä so­si­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä e­dis­tä­vi­ä pal­ve­lu­ja. Tu­ki­pal­ve­luis­sa ei o­le käy­tös­sä pal­ve­lu­se­te­li­ä. A­si­a­kas mak­saa tu­ki­pal­ve­lut it­se, tu­ki­pal­ve­luis­ta voi saa­da... Lue lisää